آزمایشگاه طرف قرارداد با بیمه آتیه سازان حافظ

آزمایشگاه طرف قرارداد با بیمه آتیه سازان حافظ


قابل ذکر است دسترسی به آزمایشگاه مدرن و پیشرفته در سطح تهران با فضای بسیار بزرگ و متخصصین مجرب در تهران برای دارندگان همه بیمه ها یک نوع دقدقه محسوب می گردد. در این راستا آزمایشگاه بیمارستارن رسالت(رویال تهران) با تمام بیمه های پوششی کشور دارای قرارداد می باشد و. تمام بیماران و هموطنان عزیز را پوشش می دهد.

آزمایشگاه بیمارستان رسالت ، آزمایشگاه طرف قرارداد بیمه آتیه سازان حافظ می باشد و کلیه


چاپ   ایمیل