EGFR mutations analysis for exon 18,19,20 and 21


 بررسی جهش های گیرنده فاکتور رشد ایپدرمال (EGFR) و مقاومت دارویی بیماران:

ژن گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال (EGFR) جهت target therapy در درمان چندین سرطان انسان شامل سرطان کلورکتال HNSCC ، NSCLC اهمیت دارد. لیگاند متصل شونده به EGFR مسیر سیگنالینگ AKT/MAPK.STAT,P13/RAF/RAS را فعال می کند که همراه با هم تکثیر و چسبندگی و مهاجرت سلولی را هدایت می کنند.

آنتی بادی های منو کلونال که مستقیما به دومین سلولی EGFR متصل می شوند و مهار کننده های مولکولی کوچک دومین تیروزین کینازرسپتور هستند، در درمان چندین تومور جامد از جمله HNSCC,NSCLC,CRC بکار می روند.

لزوم انجام تست EGFR :

در NSCLC (non small cell lung cancer) تقریبا 85 درصد از بیمارانی که به داروهای مهارکننده EGFR تیروزین کیناز، شامل Gefitinib,Erlotinib به خوبی پاسخ دادند، دارای جهشی در ژن EGFR تیروزین کیناز هستند.

آگاهی از بیان، تکثیر و موتاسیونهای EGFR همانند افکتورهای پایین دست آن از جمله KRAS جهت درک بهتر پاسخ بیماران مبتلا به سرطان نسبت به درمان های targeted therapy به ما کمک خواهند کرد.

روش انجام تست:

DNA از بافت خون یا بافت توموری منجمد و یا پارافین شده، استخراج گردیده و آزمایش PCR جهت شناسایی موتاسیون در اگزون های 18تا21 ژن EGFR انجام می شود.

تفسیر:

وجود موتاسیون در این ژن، پاسخ افزاینده ای را در درمانEGFR- targeted therapy   در NSCLC نشان می دهد.


چاپ   ایمیل